יצירת קשר לביטול עסקה

תנאים לביטול עסקה:

  1. ביטול עיסקה אפשרי בתוך 14 יום מיום עשיית העיסקה או מיום קבלת כתב שירות זה, לפי המאוחר (וכאשר מדובר באדם עם מוגבלות ו/או אזרח ותיק ו/או עולה חדש, כהגדרתם בחוק, בתוך 4 חודשים מיום עשיית העיסקה או מיום קבלת כתב שירות זה, לפי המאוחר), הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
  2. הודעת ביטול ניתן לשלוח במייל info@service-plus.co.il או בפקס 03-9631567 או במשלוח מכתב לת.ד 5267 ראשל"צ 75151 או בפנייה טלפונית למוקד השרות 03-9631500 או באתר החברה.
  3. במידה והלקוח ביטל עסקה זו לאחר 14 יום מתאריך ביצוע העסקה, ייגבו מהלקוח דמי שימוש עד תאריך הביטול ועלות כל המתנות או ההטבות שנמסרו ללקוח בעת ביצוע העסקה במידה וניתנו ע"י נציגי החברה. לחברה שמורה הזכות בין חיוב עבור דמי ביטול לבין חיוב עבור התיקונים שבוצעו עד למועד בקשת הביטול, הגבוה מבניהם.
  4. במידה והלקוח השתמש בשירות במהלך תקופת השירות הרלוונטית רשאית החברה לנכות את חודשי השימוש באופן יחסי מהתשלום השנתי שבגינו שולם לחברה ו/או לגבות עבור עלויות התיקון שבוצעו "במכשיר", וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  5. הלקוח לא יהיה זכאי להחזר דמי השירות ששילם או חלק מהם לרבות במקרים של מכירת המוצר ללא ידיעתינו מראש, אובדנו, נזק שאינו מכוסה במסגרת הסכם זה, מעבר למקום מגורים מרוחק שאינו בתחום "אזור השירות" או בכל מקרה של אי יכולת שימוש במוצר.